I. Všeobecné ustanovenia a základné pojmy

 1. Účelom týchto pravidiel je určiť zásady poskytovania služieb na video portáli Video.PreLovca.sk, spôsob pridávania videí, práva a povinnosti užívateľov a prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľom sa rozumie PreLovca.sk, ktorý prostredníctvom týchto pravidiel určuje podmienky využívania služieb.
 3. Užívateľom sa rozumie každá zaregistrovaná i nezaregistrovaná osoba, ktorá využíva služby portálu Video.PreLovca.sk.
 4. Administrátorom sa rozumie osoba, ktorú poveril prevádzkovateľ, aby dohliadal na dodržiavanie týchto pravidiel užívateľmi.
 5. Službou sa rozumie súhrn činností, ktoré má užívateľ na stránkach portálu Video.PreLovca.sk možnosť realizovať.
 6. Registračná e-mailová adresa je e-mailová adresa, na ktorú je viazaný účet užívateľa na portáli Video.PreLovca.sk.
 7. Heslo je neverejný kód, ktorý slúži spolu s registračnou e-mailovou adresou na identifikáciu užívateľa pri prihlasovaní.

 II. Pridávanie a publikovanie videí

 1. Pridanie videí sa vykoná vyplnením a odoslaním formuláru pre pridanie nového videa.
 2. Povinné údaje pri pridávaní videa sú:
  • názov videa,
  •  typ videa (rybárske video, poľovnícke video, hubárske video, video o prírode, video recept),
  •  popis videa,
  •  odkaz z YouTube, Google disk alebo iného zdroja,

 

 1. Odoslaním formuláru užívateľ prehlasuje, že si prečítal tieto pravidlá, že im v plnom rozsahu porozumel, že si je vedomý všetkých zodpovedností a zaväzuje sa, že ich bude bezvýhradne dodržiavať.

 

III. Užívateľský účet a prihlásenie

 1. Užívateľský účet umožňuje pridávanie obľúbených videí z portálu do svojho profilu na video portáli, taktiež umožňuje zaznamenávať históriu prezerania videí a pridávanie videí.
 2. Heslo k účtu je generované automaticky a je uvedené v overovacej e-mailovej správe kde sú aj ďalšie pokyny pre personalizovanie Vášho účtu
 3. Prihlásenie k užívateľskému účtu sa vykonáva prostredníctvom tlačidla v pravom hornom rohu „Prihlásenie“ kde užívateľ vyplní prihlasovacie údaje v príslušnom formulári alebo sa prihlási prostredníctvom svojho Facebook účtu.
 4. V prípade zabudnutia hesla má užívateľ možnosť požiadať prostredníctvom príslušného formulára o vygenerovanie a zaslanie nového hesla.

VI. Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ má právo bezplatne pridávať videá
 2. Užívateľ nesmie vo svojom vytvorenom obsahu používať slová alebo uverejňovať fotografie či videá, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou SR, morálkou a etikou.
 3. Užívateľ nesmie brániť ostatným užívateľom vo využívaní služieb portálu Video.PreLovca.sk, najmä pridávaním obsahu nesúvisiacim s cieľom portálu.
 4. Užívateľ nesmie na video portáli Video.PreLovca.sk uverejňovať reklamu tretej osoby bez súhlasu a po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom video portálu.
 5. Užívateľ je zodpovedný za svoje konanie pri využívaní služieb, za obsah svojich činností preberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkovateľovi alebo tretej osobe nedodržaním týchto pravidiel zo strany užívateľa.

V. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ má právo vymazávať obsahy, ktoré sú v rozpore s týmito pravidlami.
 2. Prevádzkovateľ má právo obmedziť prístup užívateľa k službám portálu Video.PreLovca.sk v prípadoch uvedených v osobitnej časti týchto pravidiel.
 3. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť užívateľský účet užívateľa a to aj bez udania dôvodu.
 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek pozastaviť alebo úplne ukončiť poskytovanie služieb.
 5. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za konanie užívateľov pri využívaní služieb.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť obsahov na video portáli Video.PreLovca.sk a jeho subdoménach či koreňových doménach, ktoré užívatelia pridávajú.
 7. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek upraviť obsah týchto pravidiel a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 8. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať len tie činnosti, ktoré mu ukladajú tieto pravidlá.

VI. Obmedzenie prístupu a zrušenie užívateľského účtu

 1. Prevádzkovateľ obmedzí prístup k službám video portálu Video.PreLovca.sk, ktorý poruší pravidlá.
 2. Prevádzkovateľ obmedzí prístup k účtu tomu užívateľovi, ktorý sa zaregistruje s úmyslom porušovať tieto pravidlá resp. legislatívu SR.
 3. Prevádzkovateľ zruší účet užívateľa, ktorý:
  • hrubo alebo opakovane poruší tieto pravidlá, alebo
  • o to prevádzkovateľa požiada, alebo
  • bez udania dôvodu.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenia na portáli Video.PreLovca.sk v sekcií Pravidlá video portálu.