• Prevádzkovateľ video portálu Video.PreLovca.sk týmto oznamuje užívateľovi video portálu Video.PreLovca.sk, že zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bude v procese užívateľského účtu spracúvať osobné údaje užívateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov užívateľa bude vykonávané prevádzkovateľom v predzmluvných vzťahoch s užívateľom a spracúvanie osobných údajov užívateľa je nevyhnutné na plnenie poskytovaných služieb, v ktorej vystupuje užívateľ ako jedna zo zmluvných strán.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že užívateľ má právo oznámiť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi.
 • Užívateľ súhlasí v zmysle § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách a novinkách na video portáli Video.PreLovca.sk a jeho všetkých subdomén a koreňových dománach,  na ponúkaný tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar a ostatných činnostiach vykonávaných prevádzkovateľom na video portáli Video.PreLovca.sk. Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov užívateľa. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov užívateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže užívateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu užívateľa prevádzkovateľovi.
 • Užívateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte alebo pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa o zmene svojich osobných údajov.
 • Spracovaním osobných údajov užívateľa môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.
 • Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 • V prípade, že by sa užívateľ domnieval, že prevádzkovateľ alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  • požiadať prevádzkovateľa alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  • požiadať, aby prevádzkovateľ alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 • Ak užívateľ požiada o informáciu o spracovaní osobných údajov, je mu prevádzkovateľ povinný túto informáciu poskytnúť. Prevádzkovateľ má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné pre poskytnutie informácie.